FAQ - Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.  
Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

Vad kostar det?

Alla nya kunder får fri tillgång i 30 dagar utan förpliktelser att fortsätta.
Årsavtal innebär att du bibehåller ditt pris under avtalsperioden oberoende av ev framtida prishöjningar, eller ändringar av innehållet i våra tjänster. 

 • Guldkonto - Testa kostnadsfritt 30 dagar.
 • Guld Månad - 49 kr/månad - (motsvarar 1,50 per dag)
 • Guld 12 månader - 499 kr
 • Guld 24 månader - 999 kr
 • Guld 36 månader - 1 499 kr

Samtliga belopp är inklusive moms. 
 

Våra villkor är din trygghet - läs om ditt samtycke och säkerhet

Inledning:
Din säkerhet och integritet är av högsta prioritet.
Det finns inga falska användare hos Smartinventory.se / DIGIDOG Digitalahundpärmen.se / digiboat.se Digitala Båtkortet. Här är alla användare verifierade med BankID.  
Vår behandling är nödvändig för att vi ska garantera din säkerhet och uppfylla våra åtaganden med anledning av de tjänster som du omfattas av och kunna få ta del av kommande uppdateringar och nya tjänster.

Följande villkorstext och samtycke godkänner du när du loggar in första gången med ditt BankID.
Det är bra att du läser igenom ordentligt.

Dessa avtalsvillkor uppdaterades 2022-04-05
Tjänsten är sk betaversion. Det innebär är olika funktioner testas och utvärderas.

Avtalsvillkor
Intercontact AB, Org. Nr: 556844- 2627, driver webbplatsen smartinventory.se, DIGIDOG Digitalahundpärmen.se, digiboat.se Digitala Båtkortet, Efterlyst24.se, Wanted24.eu och avtalsförhållandet i detta avtal är mellan Användaren och Intercontact AB.

1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Intercontact AB (”Bolaget”) och Privatpersonen och/eller Företaget (”Användaren”) avseende Bolagets åtagande att digitalt förvara bilder och dokumentation som lämnats av Användaren via Bolagets databas www.smartinventory.se.

 (”Tjänsten”) Avtal träffas då användaren vid skapandet av konto för Tjänsten har verifierat sig via sitt personliga BankID samt godkänt sitt samtycke till avtalsvillkoren. Med godkännande accepterar Användaren och förbinder sig att följa villkoren, samt godkänt och tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy. Bolaget kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut eller då nya tjänster lanseras som kräver uppdaterad policy. I den mån Bolaget gör väsentliga förändringar som kräver Användarens samtycke kommer vi att inhämta Användarens samtycke innan förändringen träder i kraft. Varje sådan ändring publiceras för godkännande vid inloggning. Användaren måste vara fyllda 18 år.

2. Intygande om ärlig avsikt
I och med godkännande av detta avtal intygar Användaren att Tjänsten i alla avseenden används med ärlig avsikt för eget bruk och förbinder sig att följa villkoren.

3. Samtycke och GDPR
Samtliga processer är strukturerade för att fullt ut följa Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att Bolagets åtagande inom ramen för detta avtal ska kunna fullgöra sin del av avtalet.

4. Vår personuppgiftspolicy och allmänna användarvillkor

4.1 Ett register som tryggar Användaren och är del av Bolagets Integritets- och Dataskyddspolicy.
Bolaget håller ett register över Användare som har registrerat sig. Användarens sekretess och integritet är av högsta prioritet. Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska garantera Användarens säkerhet och uppfylla Bolagets åtaganden med anledning av de tjänster som Användaren omfattas av. Samt att Användaren ska få ta del av kommande uppdateringar och nya tjänster. Användaren samtycker att Bolaget använder uppgifterna till följande ändamål:

4.2 Behörighetskontroll
Registret innehåller personuppgifter som namn och personnummer verifierat av BankID. IP adress, med datum och klockslag.  Detta ger Användaren möjlighet att skapa ett eget konto med plats för dokumentation av egendom.  Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska garantera att alla användare av Tjänsten är äkta, det finns inga falska konton och är för Användarens och Tjänstens säkerhet.

4.3 Rätt adress, support och att säkerställa Användarens användarfunktioner
I vissa fall sparas postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, samt leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter. Uppgifterna används av Bolaget för att säkerställa att Användaren får de tjänster Användaren har rätt till inklusive fakturering, information om och leverans av produkter, samt hantering av reklamationer.  Samt svar på Användarens frågor via webbformulär, ärendehanteringsprogram, eller chattprogram. Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska garantera korrekt hantering.

4.4 Marknadsinformation som främjar Användaren
Bolagets Användare samtycker genom att i en separat förfrågan tacka ja till  marknadsinformation. Nyhetsbrev sänds till den e-postadress som Användaren registrerat. Det är Bolagets rekommendation att ta del av Bolagets marknadsinformation. Det är enkelt att avanmäla vid ett senare tillfälle om så Användaren önskar.

4.5 Uppgifter till myndigheter
Personuppgifter och Användarens dokumentation lämnas ut till myndigheter endast med stöd av lag, misstanke om brott eller myndighetsbeslut. Samtliga händelser där Bolaget lämnar ut uppgifter loggas och dokumenteras av Bolaget.

4.6 Återkalla samtycke & rättelse
Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter, och max 1 gång per år skriftligen begära ett registerutdrag . Personuppgifterna sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra kontraktuella åtaganden gentemot Bolaget och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

4.7 Systemmeddelanden
Oavsett vilken abonnemangsform Användaren väljer, inräknat registrerat konto hos Smartinventory, digiboat.se skapas systemgenererade meddelanden till Användarens e-postadress.  Sådana utskick sänds med den regelbundenhet som Användaren själv bestämt, eller för att systemets funktionalitet ska kunna garanteras. Exempel är påminnelser på garantitider och en försäkrings huvudförfallodag, eller att Användarens lagringsplats behöver utökas samt bekräftelse av presentkort.

4.8 Ny ägare
Om äganderätten till eller kontrollen över alla eller delar av våra produkter eller resurser ändras kan vi komma att överföra informationen om Användaren till den nya ägaren.

4.9 Cookies/Kakor
Bolaget använder så kallade cookies/kakor och andra liknande tekniker för att se hur Tjänsten används och för att anpassa användarupplevelsen samt som underlag för statistik och produktutveckling. Kakor består av små textfiler med siffror och bokstäver. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska garantera funktionalitet, säkerhet och vidareutveckling. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera Kakor och kan ta bort redan lagrade Kakor. Detta kan försämra funktionaliteten och upplevelsen av Tjänsten. Användaren samtycker till användningen av Kakor. 

5. Betalningsmetod
Betalningsmetoden tillhandahålls via samarbetspartner Bambora AB:s (556223-9423, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm) Bambora behandlar personuppgifterna i syfte att administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kund- och riskanalyser, riskhantering, för marknadsföringsändamål samt för att uppfylla tillämpliga  lagkrav i övrigt. Genom att använda Bambora godkänner Användaren Bamboras användning av dennes personuppgifter i enlighet med den  personuppgiftspolicy som visas vid betalningstillfället eller via länk https://v1.checkout.bambora.com/assets/terms/terms-se.html.

6. Bolagets åtagande
Bolaget åtager sig att för Användarens räkning förvara de bilder, dokument och upplysningar som omfattas av avtalet.

7. Sekretess
Del av Bolagets Integritets- och Dataskyddspolicy
Bolaget förbinder sig att behandla Användarens bilder och dokumentation konfidentiellt.

8. Säkerhet för Tjänsten
Del av Bolagets Integritets- och Dataskyddspolicy
Bolaget använder för Tjänsten motsvarande säkerhetslösningar som svenska myndigheter och banker.
 
8.1 Säker verifiering
Verifiering av användaren sker genom BankID. 

8.2 Krypterad trafik
All kommunikation är SSL-krypterat med SSL-certifikat (Secure Sockets Layer är en säkerhetsmekanism) levererat av Cygate AB med tjänsten GeoTrust. Ett ”hänglås”  intygar att tjänsten är säker. Efter inloggning kan Användaren se ett klickbart sigill med datum och klockslag som visar att kryptering är aktiv. 

8.3 Säker kod och uppdatering
Kod för logik och säkerhetsuppdateringar hanteras av experter hos Awave AB.

8.4 Datalagring, backuper & support, intern säkerhet
Cygate AB, som ägs av Telia, kvalitetssäkrar högsta tänkbara säkerhet för Användarens dokumentation. Teknisk support och övervakning av drift, server, backup-er och applikationer, består idag av ett 100-tal personer som har djupgående kompetens. Dessa personer finns i direkt anslutning till datacentren, vilket ger snabb inställelse- och responstid.

8.5 Datalagring extern säkerhet
Cygate AB säkerställer via Coromatic AB, som är marknadsledande inom fysisk säkerhet, absolut högsta säkerhet. Detta inkluderar oberoende larmsystem och tillhörande tv-övervakningssystem med bandning. Säkerhetsföretaget Securitas patrullerar regelbundet området, och datacentret har ett inbyggt skalskydd som gör det mycket inbrottssäkert. 

8.6 Säker betalning
Säker betalning sker genom Bambora. Vilka rekommenderas av SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) och är en av de största leverantörerna av betaltjänster i Norden.

9. Bolagets åtgärder i händelse av Användares bortgång 
Det är Användarens ansvar att upplysa sina anhöriga, eller annan person, att Användaren nyttjar Tjänsten.  Användares anhörig eller dödsbodelägare som önskar ta del av Användarens dokumentation måste identifiera sig vid kontakt med Bolaget. Bolaget kräver för detta ett dödsfallsintyg samt en eventuell fullmakt från eventuell/a dödsbodelägare. Bolaget kontrollerar äktheten av dessa innan Användarens konto, på uppmaning av Användares anhörig eller dödsbodelägare raderas eller information delas.  Intyg samt eventuell fullmakt skickas till dataskydd@smartinventory.se.

10. Användarens ansvar och villkor
Användaren ansvarar och garanterar personligen att all dokumentation som Användaren lagrar i Tjänsten är förenlig med svensk lag och övriga tillämpliga regler, samt ej gör intrång i Bolagets upphovsrätt.

10.1 Stötande eller kränkande material
Stötande eller kränkande material, inklusive pornografi får ej lagras i Tjänsten.

10.2 Programvara eller kod som kan skada Tjänsten
Användaren garanterar att Användarens data är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Tjänsten. För den händelse Användarens användning orsakat skada skall Användaren ersätta Bolaget för alla kostnader och all skada som detta kan medföra för Bolaget. Användaren åtar sig därvid att ersätta Bolaget för alla kostnader som är skäligen påkallade för att utreda och åtgärda händelsen, samt ersätta den skada som orsakats Bolaget samt övriga Användare.

10.3 Användarens ansvar vid stöld och förlustanmälan
Stöld- och förlustuppdatering på egendom får endast göras efter i verkligheten inträffad händelse.  Användaren garanterar att egendom som markerats som stulen eller borttappad är Användarens rättmätiga egendom. Vid stöld eller förlust markeras egendomen med tillhörande ärenndenummer från polis.  Gäller även djur och boskap.
 
10.4 Användarens ansvar vid återfunnet objekt
Återfunnet objekt  markeras direkt  som återfunnet samma dag som detta sker,  så att efterlyst egendom inte längre ger träff i Stöldregistret.

10.5 Polisens ärendenummer garanteras
Användaren garanterar att kopplat ärendenummer är utfärdat av svensk polis.

10.6 Vid överträdelse, missbruk av funktionalitet
Vid överträdelse, missbruk av funktionalitet upprättar Bolaget en polisanmälan för förhindrande av utredning och sabotage mot funktionens avsikt att vara ett tillförlitligt brottsförebyggande verktyg för allmänhet, försäkringsbolag, tull, Larmtjänst och polis. Kontot blockeras omedelbart. Ingen ersättning utgår för kvarvarande tid på abonnemang. För den händelse Användarens användning orsakat skada skall Användaren ersätta Bolaget för alla kostnader och all skada som detta kan medföra för Bolaget. Användaren åtar sig därvid att ersätta Bolaget för alla kostnader som är skäligen påkallade för att utreda och åtgärda händelsen, samt ersätta den skada som orsakats Bolaget samt övriga Användare.

11. Bolagets ansvar
Då Användarens dokumentation lagras av Bolaget, ansvarar Bolaget för att denna förvaras på ett sådant sätt att risken för skada minimeras, läs punkt 8.  Bolaget är aldrig ansvarigt för skada som beror på krigshändelse, terrorism, naturkatastrof, sabotage/dataintrång, eller annan omständighet som ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget ansvarar inte för att förvarad dokumentation kan nås av en avliden Användares dödsbo.

12. Kommande funktioner och nya releaser
Användaren erhåller kommande tjänster och nya uppdateringar under den abonnemangstid som är vald, utan extra kostnad.  Användaren informeras om eventuella nya tjänster och uppdateringar till angiven e-postadress.

13. Pris, betalning och ångerrätt

13.1 Pris
Priset för respektive Tjänst (val av abonnemang)  anges i SEK inklusive moms.

13.2 Betalning
Tjänsten betalas i förskott. Betalning skall ske senast på den i Tjänsten, eller på fakturan angivna betalningsdagen. Bolaget äger rätt att ta ut faktureringsavgift. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta samt ett tillägg av 8 procent-enheter. Bolaget äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra eventuella omkostnader för fordrans indrivning. Tillsvidareabonnemang innebär att tjänsten beställs för en viss tidsperiod (12-36 månader) vilken förlängs av Användaren innan abonnemangets upphörande. Användaren notifieras automatiskt från Tjänsten i god tid genom Användarens e-postadress.

13.3 Betalningsmetod
Betalning sker med Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av Användarens betalkort sker direkt på betalningsdagen. Betalningsmetoden tillhandahålls via samarbetspartner Bambora AB:s (556223-9423, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm)

13.4 Information om ångerrätt
När en privatperson tecknar tjänsten gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Användaren måste meddela Bolaget  inom 14 dagar från det att Tjänsten påbörjas att Användaren vill åberopa sin ångerrätt. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett att använda. Denna blankett kallas ”Ångerrätt” och e-postas till: angerratt@smartinventory.se . Om Tjänsten redan är betald kommer avgiften att återbetalas  in på samma kort som användes vid betalning.

13.5 Presentkort
Presentkort är giltigt i 3 månader från betalningsdatum. Ett icke utlöst / hämtat presentkort ersätts ej. Automatiska påminnelser sänds från Bolaget till Användaren en gång varje vecka om Presentkortet inte har aktiverats av mottagaren. Bolaget hjälper på detta sätt till med att få igång en ny Användare som Användaren bryr sig om.

14. Avtalets upphörande & radering av dokumentation
Utebliven betalning ses som en uppsägning av Tjänsten och Användarens konto stängs för tillgång till dokumentation och funktionalitet. Bolaget lagrar efter utebliven betalning Användarens dokumentation i 12 månader.

14.1 Påminnelser innan Användares dokumentation raderas
Tre systemgenererade påminnelseförsök görs till den e-postadress som är angiven på Användarens konto.

14.2 Radering av dokumentation
Därefter 14.1 raderas all Användarens dokumentation.

14.3 Omgående radering
Om Användaren önskar få sin dokumentation raderad omgående ska detta vid tillsvidareabonnemang ske senast 7 dagar innan abonnemangets upphörande.
Bolaget använder en säkerhetsprocess av önskan om raderad dokumentation, då raderad dokumentaion är oåterkallelig.  
Säkerhetsprocess radering av dokumentation:
Användaren sänder sin önskan till e-post: avsluta@smartinventory.se
Kopia på legitimation, kontaktuppgifter, telefonnummer ska alltid bifogas. 
Bolaget kontrollerar och kan motringa Användaren för att säkerställa önskan. 
Bolaget sänder Användaren en raderingslänk från Tjänsten. 
Användaren bekräftar slutlig önskan genom att klicka på en bifogad länk. 
Bolaget raderar all dokumentation.
Bolaget bekräftar till Användarens e-postadress att samtlig dokumentation till fullo raderats. 
Återbetalning medges inte i det fall abonnemanget sägs upp innan avtalstiden gått ut.

14.4 Öppning av stängt konto p.g.a. utebliven betalning
Om betalning sker inom 11 månader från datumet för utebliven betalning öppnas Användarens konto åter.

15. Copyright/upphovsrätt
Tjästen är en databaserad katalog som är skyddad av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Bolaget kopiera hela eller delar av innehållet i Tjänsten och/eller göra det tillgängligt för allmänheten.  Det är förbjudet att med automatisk teknik söka efter data, med s.k. webcrawlers, spindlar, eller på annat sätt inhämta och nyttja sökresultat för systematisk användning av innehållet på Tjänsten utan skriftligt godkännande från Bolaget.  Webbplatsens utseende och layout samt originaltexter och fotografiska, såväl som animerade, bilder på Tjänsten är skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § Upphovsrättslagen. Alla fotografier och animeringar är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier är det förbjudet att utan medgivande från Bolaget framställa exemplar av verk, fotografier eller animeringar och/eller göra dessa tillgängliga för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats. Copyright omfattar även denna villkorstext.

All användning med avsikt att för egen nytta kopiera, dra nytt utav, utan skriftligt medgivande medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och/eller skadestånd.

Den som önskar publicera/kopiera innehåll, eller använda funktionalitet, nyttja Tjänstens information och funktionalitet för annan användning än sin egen privata, vänder sig för godkännande till info@smartinventory.se I de fall misstanke finns om överträdelse sammanställs loggar av Användarens nyttjande av Tjänsten. Bolaget polisanmäler all misstanke om överträdelse.

15.1 Länkning
Alla länkar till och från Tjänsten ska öppnas i separat fönster.

16. Köp av fysiska varor

16.1 Frakt och fraktkostnad
En fraktkostnad om 150 kr tillkommer på samtliga beställningar. Vi levererar din vara med post.  

16.2 Leveranser
Beställningar som görs före klockan 14.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-3 dagar. För varor som finns på lagret men som kräver förädling så som ex egen logo på klädesplagg; 10-14 arbetsdagar.  Variationer av dessa leveranstider kan förekomma. Leveransen sker direkt till den adress Köparen har angett vid beställningstillfället.

16.3 Ångerrätt och öppet köp 
Köparen  har  rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter det att Köparen har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i oförändrat skick. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står Köparen för returfrakten.

16.4 Skadade varor och reklamationer
När Köparen får sina varor är det viktigt att Köparen kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara skadad eller felaktig kontakta oss så snart som möjligt via e-post; retur@smartinventory.se så återkommer vi med vidare instruktioner.

16.5 Återbetalningsskyldighet
Om Köparen utnyttjar sin ångerrätt betalar vi tillbaka hela varans belopp  senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit returen. Köparen betalar returkostnaden när varan skickas tillbaka.

17. Klagomål
Eventuella klagomål mejlas till : info@smartinventory.se.

18.Tvister & lagar
Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal prövas exklusivt enligt svensk lag.

19. Skadestånd
Bolagets skadeståndsansvar visavi Användaren kan inte under några som helst omständigheter överskrida de sammanlagda betalningar som Användaren per dagen för hävningen har erlagt för Tjänsten under avtalstiden.  Användaren äger inte under några omständigheter rätt till skadestånd som till beloppet överstiger motsvarande sex (6) månaders betalning för Tjänsten.

19. Krav från tredje man gentemot Bolaget 
För den händelse Användarens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje mans immateriella rättigheter, medför att tredje man riktar anspråk mot Bolaget. I dessa fall skall Användaren ersätta Bolaget för alla kostnader och all skada som detta kan medföra för Bolaget. Erhåller Bolaget ett krav från tredje man i anledning av Användarens användning av Tjänsten skall Bolaget omedelbart underrätta Användaren härom. Användaren åtar sig därvid att ersätta Bolaget för alla kostnader som är skäligen påkallade för att utreda och bemöta kravet, Bolaget förbinder sig att därvid också samråda med Användaren i avseende hur kraven skall hanteras.

20. Missbruk av tjänst
I händelse av myndighetsbeslut om att misstanke om brott, eller oegentligheter, föreligger, eller på annat sätt påkommet att Användaren missbrukat Tjänsten i strid med villkoren stängs kontot omgående. Bolaget spar i dessa fall aktuell dokumentation. Därefter upprättar Bolaget polisanmälan.  Ingen ersättning utgår för kvarvarande period.

21. Företagsuppgifter, kontakt och övriga frågor
För generella frågor vänder sig Användaren till vårt kundservicecenter : info@smartinventory.se,  eller via telefon : 08-519 063 00. 
Brev skickas till: Smartinventory, Intercontact AB, Strömfallsvägen 37, 135 49 Tyresö. 
Personuppgiftansvarig är Intercontact AB (556844-2627)
Dataskyddsombud är VD, Björn Reich Husberg 

Välkommen till Smartinventory & digiboat.se Digitala Båtarkivet!

 

Ny kund startar med allt, vad innebär det?

Som ny kund startar du med Guldkonto fritt (gratis) i 30 dagar.  Testa, klicka runt, ladda upp och skapa ditt eget digitala arkiv. 
Det finns inga förbindelser att fortsätta. Läs mer om vad som ingår för dig på våra tjänster.

Skapa konto med BankID - säkert och enkelt

Se filmen och Läs mer här 

Växla mellan Mobil och Full version, vad menas med det?

När du loggar in från din mobiltelefon eller platta kommer du först till "Mobil-version".
Den har en responsiv meny som är anbassad för att hjälpa dig med snabb hantering.
Vissa funktioner finns enbart i "Full-versionen" som du enkelt växlar till fram och tillbaka.
Läs mer här och se filmer

 

Är Smartinventorys koncept något för mig?

Ställ dig 5 snabba frågor. 
Tre scenarios: 
Din båt är stulen.
Du kommer hem till din bostad och möts av en uppbruten dörr, eller i värsta fall, ett nedbrunnet hem.
Din hund springer bort, du glömde hundpärmen hemma vid tävling, eller ditt vapen blev stulet.

 1. Har du koll på allt om båten, båtmotornummer serienummer på plottern? Har du koll på alla ägodelar du hade i ditt hem, vad som fanns i varje rum?
  Har du koll på alla uppgifter om din hund, chipnummer, intyg eller dina vapen?  
 2. Har du bilder samt kvitton sparade på ett överskådligt och säkert sätt, vart då? 
 3. Hur ser dina försäkringsvillkor ut? 
 4. Kan du snabbt skriva ut en rapport samt inventarielista till polis och försäkringbolag? 
 5. Känner du att du har full koll på dina värdesaker och egendom? 

Här finns allt i din hand dygnet runt. 

Tuffa fakta! 
Varje år stjäls ca 1700 båtar och 2500 båtmotorer. Djur springer bort. 22 000 drabbas inbrott i Sverige. 5 500 svenska hem står i brand. 65 000 cyklar stjäls i vårt land. 100 000 mobiler försvinner. 24 000 äktenskap slutar i skilsmässa. 90 000 människor avlider. I Sverige. Per år. Vi är många som drabbas. Det är ofta en personlig tragedi när det händer och det är i dessa stunder vi önskar vi haft bättre koll på vad vi äger och har. 
Kanske fick du, via dina fem svar, en indikation på att det finns åtgärder att vidta vad gäller båt, ditt hem och dina ägodelar.
Det här är den lösning du behöver för att ha bästa möjliga koll på dina värdesaker och allt annat du värdesätter. 
Läs gärna om oss och hur allt började med ett inbrott

Hur säkert är tjänsten att använda?

Smartinventorys tjänster hanteras av SIIOTECH®, Smart Inventory Internet Of Things Tehchnology,  använder motsvarande säkerhetslösning som våra svenska banker och myndigheter. 
BankID verifierar 100% säkert att det är du som loggar in till ditt SI-arkiv. 
Smartinventory använder SSL-kryptering från GeoTrust® , vilket skyddar dig från avlyssning. SSL är en standard för kryptering som används främst vid kommunikation mellan en webbläsare och en webbserver. Ett sigill vid företagets namn och datum-/tidsstämpel visar att det är säkerhetsuppdaterat,  liksom att adressfältet i webbläsaren har https:// hänglås. Det innebär att du använder tjänsten säkert även i öppna nätverk från din egen enhet, som ex på en flygplats eller på ett hotell utomlands.

Betalning sker med Bambora. Bambora uppfyller alla säkerthetskrav som specificeras av regelverket PCI Security Standards Council och The Payment Card Industry Data Security Standard. PCI, DSS är en informations- och säkerhetsregelverk för alla organisationser som hanterar kreditkort och betalningar. Smartinventory har även 3D secure aktiverat för ditt skydd. Eftersom 3D secure kräver att du som ny kund slutför ytterligare steg under betalningsprocessen kan det påverka betalningsupplevelsen, det är för din säkerhet. 
Smartinventory digiboat.se är säkert och tryggt att använda.
Se gärna instruktionsfilmen som belyser just säkerhet i sin inledning.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1PvJVPdhxnA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

Hur säkert sparas min information?

Cygate AB, som ägs av Telia, kvalitetssäkrar högsta tänkbara säkerhet och Grön-IT* för Smartinventory och digiboat.se Digitala Båtkortet. 
Resurs och kompetens för säkerhet, driftsövervakning av servrar och applikationer
Teknisk support och övervakning av drift, server, backup-er och applikationer består idag av ett 100-tal personer som har djupgående kompetens.
De finns i direkt anslutning till datacentren, vilket ger snabb inställelsetid och responstid.
Fysisk säkerhet och bevakning av serverhallar
Cygate säkerställer vidare med Coromatic AB, som är marknadsledande inom fysisk säkerhet högsta säkerhet där det finns oberoende larmsystem och tillhörande tv-övervakningssystem med bandning. Säkerhetsföretaget Securitas patrullerar regelbundet området.  Datacentret har inbyggt skalskydd som gör det mycket inbrottssäkert.
System för att förhindra strömavbrott
Uninterruptible Power Supply (UPS). Detta system säkerställer att strömspikar och strömavbrott elimineras och ej har möjlighet att skada eller störa servrar och annan typ av utrustning. Vid ett eventuellt längre strömbortfall försäkrar UPS-systemet en mjuk övergång tills dess att dieselgeneratorer är i full drift.
Vid strömavbrott
Cygates datacenter är designat med redundanta on-site dieselgeneratorer för att möjliggöra drift även under ett strömavbrott. Vid ett eventuellt strömbortfall startas generatorerna inom en minut och börjar generera ström till de interna UPS:erna. Dieselgeneratorerna som drivs av miljödiesel är designade med en hög kapacitet och har möjlighet att generera ström till ett militärt högkvarter. Generatorerna är noggrant testade och är alltid redo för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall. 
Kylning
Kylsystem (HVAC) Datacentret är utrustat med ett fullt redundant HVAC system (Heat, Ventilation, Air Condition) som försäkrar att temperaturen i datacentret är optimal för drift (16-18 grader) av elektronisk utrustning. Systemet cirkulerar och filtrerar luften för att ta bort damm och andra partiklar för att dessa inte skall störa eller skada den elektroniska utrustningen.
Miljö * Grön-IT
Cygate levererar grön serverhosting genom sina tre datacenters lokaliserade i Sverige. Datacentren har kontroll över både den relativa luftfuktigheten och temperaturen som är optimerad för maximal livslängd för servrar. Ventilationen har därför anpassats till ett minimalt flöde för att därigenom se till att kylmaskinerna får arbeta med så konstant miljö som möjligt. Datacentren försörjs av redundanta kylsystem med så kallad frikyla vilket innebär att under stora delar av året kan nyttja vårt klimat för att spara så mycket energi som möjligt. Cirkulationsaggregaten är placerade strategiskt jämfört med kalla och varma gångar för att transportera bort överskottsvärmen.
Cygate har dessutom valt att teckna avtal för grön el (förnyelsebar energi vind/vatten)

 

Är hållbarhet och miljö viktigt för er?

Hållbarhet är ett starkt fundament i tjänstens hjärta, att ge varje ägodel ett tydligt emotionellt och ekonomiskt värde.
Här erbjuds digital förvaring av kvitton med garantipåmminnelse så att inte föremål så lättvindigt kastas och ersätts med nya.
Alla användare är med och stödjer hållbarhet, vi är tacksamma för varje kund som väljer att bli en del av oss.
 
Några exempel på hur smart logik ger dig som användare del i hållbarhet:

 1. Stöldregistret med sin sökbarhet för allmänheten ökar chansen att återfå förlorat djur eller stulet objekt.
 2. Minnesanteckning på värdeföremål ger arvegods mer värde, affektionsvärde.
 3. Digital lagring av kvitton som möjliggör att kvitton inte bleknar med tiden och förlorar sitt värde. 
 4. Påminnelse om garantitider möjliggör reparation istället för att kasta och köpa nytt.  
 5. Underhållslogg med reparationshistoria höjer värdet och förlänger livstiden på din ägodel.  

Smartinventorys miljöpolicy:

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och vi inspireras av Globala målen 2030 som vi försöker bidra till.
 • Vi arbetar på att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut färre kemikalier. 
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer också motsvarande miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
  Som exempel levererar Cygate AB grön serverhosting genom sina tre datacenters lokaliserade i Sverige. Datacentren har kontroll över både den relativa luftfuktigheten och temperaturen som är optimerad för maximal livslängd för servrar. Ventilationen har därför anpassats till ett minimalt flöde för att därigenom se till att kylmaskinerna får arbeta med så konstant miljö som möjligt. Datacentren försörjs av redundanta kylsystem med så kallad frikyla vilket innebär att de under stora delar av året kan nyttja vårt klimat för att spara så mycket energi som möjligt. Cirkulationsaggregaten är placerade strategiskt jämfört med kalla och varma gångar för att transportera bort överskottsvärmen.Cygate har dessutom valt att teckna avtal för grön el (förnyelsebar energi vind/vatten)
 • Vi försöker att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, mm då så är möjligt.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där det finns.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år.

 

 
Se manual för DIGIDOG Digitalahundpärmen.se

Vår senaste film om hur DIGIDOG Digitalahundpärmen.se fungerar beskriver alla moment steg för steg. 
Skillnaden för exempelvis DIGIBOAT Digitalabåtkortet.se är att olika "kategorier" öppnar anpassade fält med rätt benämningar.
Mer om det framgår i manualen. 

Några ord om copyright och vår upphovsrätt

Copyright / upphovsrätt / intrång
Smartinventory.se och digiboat.se Digitala Båtkortet, Efterlyst24.se är en databaserad katalog som är skyddad av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Bolaget kopiera hela eller delar av innehållet i Smartinventory och/eller göra det tillgängligt för allmänheten. Den som önskar publicera/kopiera innehåll, eller använda funktionalitet, nyttja tjänstens information och funktionalitet för annan användning än vad som avses för användaren av tjänsten, vänder sig innan för godkännande med en förfrågan till e-post: samarbete@smartinventory.se.  

Det är förbjudet att med automatisk teknik söka efter data, med s.k. webcrawlers, spindlar eller på annat sätt inhämta och nyttja sökresultat i Smartinventorys Stöldregister utan skriftligt godkännande från Bolaget.  
Webbplatsens utseende och layout samt originaltexter och fotografiska, såväl som animerade, bilder på Smartinventory är skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 §. Upphovsrättslagen.

Alla fotografier och animeringar är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier är det förbjudet att utan medgivande från Bolaget framställa exemplar av verk, fotografier eller animeringar och/eller göra dessa tillgängliga för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och/eller skadestånd. Bolaget polisanmäler all misstanke om överträdelse.

Jag har problem att logga in, vad ska jag göra?

Smartinventory.se och digiboat.se är en säker tjänst och använder både krypterad trafik när du använder tjänsten och verifiering med BankID. Om BankID inte kan verifiera dig, så kommer du inte vidare.
Följ våra 3 steg nedan för att säkerställa att allt är som det ska med mottagning och med dina enheter.

 1. Kontrollera din mottagning
  Om din mottagning inte är god där du befinner dig, så är det helt i sin ordning att du kan notera fördröjd inloggning eller uppleva problem att logga in. Du har säkert varit med om att ditt mobilsamtal kan vara ohörbört eller brytas av denna anledning. I dessa fall så förflytta dig till en plats där du har bättre mottagning, se i din display som indikerar din enhets mottagning.

 2. Min mottagning är bra, vad gör jag nu?
  Vi ber dig göra två tester för att säkerställa att ditt BankID är uppdaterat samt se om du upplever problem.
  Kontrollera med BankID-Testjänst för att se att ditt BankID fungerar som det ska, klicka Testa BankID, klicka här.  
  Kontrollera om du kan logga in på en annan sida som använder säker verifiering, så som skatteverket.Testa Skatteverket, klicka här.

 3. Om dina svar på punkt 1 och 2 är utan anmärkning så meddela vårt supportcenter.
  Notera tidpunkt och om du försökt logga in från mobil enhet eller från din dator hemma.
  E-posta dina uppgifter till support@smartinventory.se 

 4. Vad händer sen?
  Ärendet loggas och Smartiventorys specialister gör en kontroll och återkommer så snart som möjligt till dig. 

Hur länge måste jag spara kvitton?

Smartinventory.se och digiboat.se ger dig full koll på alla dina kvitton.
Vissa kvitton behöver du för evigt, en del andra enligt lag, och några andra för att styrka garanti.
Lär dig mer om varför du ska spara kvitton digitalt och se filmen här.

Kontakta oss

Smartinventory kundtjänst

Öppettider
Vardagar 09-17 
08 - 519 063 00
E-post kundtjanst@smartinventory.se